به تمام برند هایی که می شناسید فکر کنید، فرقی ندارد برند در چه حوزه ای باشد؛ برند های پوشاک، عطر، اتومبیل، شرکت ها و حتی برندهای شخصی. تمام برندهایی را که از ذهن خود که می گذرانید، احساسی در شما ایجاد می کنند. در واقع برندهای موفق چه برندهای شخصی و چه برندهای شرکتی،...